Tọa đàm, hội thảo

HỘI THẢO KHOA HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
HỘI THẢO KHOA HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
 
Hội thảo khoa học cấp khoa - " Phát triển bền vững - sự thích ứng của pháp luật bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – SỰ THÍCH ỨNG CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở VIỆT NAM
 
Hội thảo góp ý xây dựng chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Đại học mã ngành Luật Kinh tế - Trường đại học Luật Hà Nội
Hội thảo góp ý xây dựng chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Đại học mã ngành Luật Kinh tế - Trường đại học Luật Hà Nội
 
TỌA ĐÀM KHOA HỌC: MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN MỚI TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GỢI MỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ
TỌA ĐÀM KHOA HỌC: MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN MỚI TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GỢI MỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ
 
Tọa đàm bộ môn Luật Thương mại
Tọa đàm “CÁC QUY ĐỊNH VỀ BAN KIỂM SOÁT TRONG DOANH NGHIỆP – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN”
 
BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ KINH NGHIỆM CÔNG BỐ BÀI NGHIÊN CỨU LUẬT HỌC
BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ KINH NGHIỆM CÔNG BỐ BÀI NGHIÊN CỨU LUẬT HỌC TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ
 
Hội thảo khoa học bộ môn Luật lao động.
Hội thảo khoa học quốc tế " Vấn đề pháp luật đặt ra với lao động di cư - Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc"
 
Tọa đàm bộ môn Luật tài chính - ngân hàng
Tọa đàm bộ môn Luật tài chính - ngân hàng
 
TỌA ĐÀM CỦA BỘ MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG
Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường.