Giới thiệu bộ môn

Đăng vào 15/01/2018 13:25:48

BỘ MÔN

PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

    Địa chỉ : Phòng A 1510  - Trường Đại học Luật Hà Nội

- Phụ trách Bộ môn

           ThS. Hoàng Minh Chiến

 

Bộ môn Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng được thành lập theo Quyết đnh số 600/QĐ-TCCB ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Hiện trung tâm có 05 ging viên, trong đó có 01 Thạc sỹ - giảng viên chính, 03 thạc sỹ ( 2 nghiên cứu sinh), 1 cử nhân (đang là học viên cao học)

Trưng bộ  môn tiền nhiệm: PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy pháp luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đồng thời nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu vi các đơn vị  khác ở  trong và ngoài trưng để thực hin các đề tài khoa hc.Tổ  chức thu thp, phân tích, hthng hoá thông tin tư liệu chuyên ngành phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập các chuyên ngành thuộc khoa pháp luật kinh tế.

Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn học:

  • Luật cạnh tranh
  • Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng
  • Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh