Tọa đàm, hội thảo

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
 
Hội thảo "Chấm dứt hợp đồng lao động và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn áp dụng pháp luật"
Hội thảo "Chấm dứt hợp đồng lao động và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn áp dụng pháp luật"
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
HỘI THẢO KHOA HỌC: ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
 
Hội thảo "Các loại hợp đồng trong lĩnh vực lao động và những khía cạnh pháp lý đặt ra"
Hội thảo "Các loại hợp đồng trong lĩnh vực lao động và những khía cạnh pháp lý đặt ra"
 
THÔNG TIN HỘI THẢO QUỐC TẾ: ĐỔI MỚI CĂN BẢN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỔNG QUAN NHỮNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
Hội thảo "Bộ luật Lao động 2019 và vấn đề triển khai thực thi"
Hội thảo "Bộ luật Lao động 2019 và vấn đề triển khai thực thi"
 
HỘI THẢO QUỐC GIA: ĐỔI MỚI PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TRONG TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM
ĐỔI MỚI PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TRONG TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ  VÀ THỰC TIỄN ĐẶT RA
HỘI THẢO KHOA HỌC: TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ  VÀ THỰC TIỄN ĐẶT RA
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013
HỘI THẢO KHOA HỌC: CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN
 
 HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI BẰNG THƯƠNG LƯỢNG, HÒA GIẢI - THỰC TIỄN KIẾN NGHỊ VÀ HOÀN THIỆN
 HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI BẰNG THƯƠNG LƯỢNG, HÒA GIẢI - THỰC TIỄN KIẾN NGHỊ VÀ HOÀN THIỆN
 
 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ   PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ - MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA ĐỨC VÀ VIỆT NAM
 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ   PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ - MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA ĐỨC VÀ VIỆT NAM
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
HỘI THẢO KHOA HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
 
Hội thảo khoa học cấp khoa - " Phát triển bền vững - sự thích ứng của pháp luật bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – SỰ THÍCH ỨNG CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở VIỆT NAM
 
Hội thảo góp ý xây dựng chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Đại học mã ngành Luật Kinh tế - Trường đại học Luật Hà Nội
Hội thảo góp ý xây dựng chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Đại học mã ngành Luật Kinh tế - Trường đại học Luật Hà Nội
 
TỌA ĐÀM KHOA HỌC: MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN MỚI TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GỢI MỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ
TỌA ĐÀM KHOA HỌC: MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN MỚI TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GỢI MỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ
 
Tọa đàm bộ môn Luật Thương mại
Tọa đàm “CÁC QUY ĐỊNH VỀ BAN KIỂM SOÁT TRONG DOANH NGHIỆP – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN”
 
BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ KINH NGHIỆM CÔNG BỐ BÀI NGHIÊN CỨU LUẬT HỌC
BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ KINH NGHIỆM CÔNG BỐ BÀI NGHIÊN CỨU LUẬT HỌC TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ