Công trình đã công bố của giảng viên

Pháp luật công cụ hỗ trợ bảo vệ an ninh, trật tự nhìn từ góc độ kiểm soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
PHÁP LUẬT CÔNG CỤ HỖ TRỢ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KIỂM SOÁT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
 
Đánh giá khả năng thực thi pháp luật hiện hành về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC THI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI Ở  VIỆT NAM
 
Thực thi quy định về ngành nghề cấm kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo luật đầu tư năm 2014
Thực thi quy định về ngành nghề cấm kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo luật đầu tư năm 2014
 
Cấu trúc sở hữu toàn dân về đất đai và vấn đề giám sát quyền của đại diện chuở hữu về đất đai ở Việt Nam
Cấu trúc sở hữu toàn dân về đất đai và vấn đề giám sát quyền của đại diện chuở hữu về đất đai ở Việt Nam
 
Đánh giá về một số chính sách sử dụng đất nông nghiệp hiện nay
Đánh giá về một số chính sách sử dụng đất nông nghiệp hiện nay
 
Sửa đổi bổ sung về sở hữu đất đai trong luật đất đai năm 2013
Sửa đổi bổ sung về sở hữu đất đai trong luật đất đai năm 2013
 
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
ĐIều chỉnh tuổi nghỉ hưu -Dưới góc nhìn lợi ích
 
Sửa đổi bổ sung bộ luật lao động năm 2012
Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn ảnh hưởng đến việc sửa đổi,bổ sung bộ luật lao động năm 2012
 
Tổng quan về lao động di cư trong nước.
Tổng quan về lao động di cư trong nước và những thách thức đặt ra ở Việt Nam