Công trình đã công bố của giảng viên

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019
BÌNH LUẬN MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019
 
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
ĐIều chỉnh tuổi nghỉ hưu -Dưới góc nhìn lợi ích
 
THÔNG TIN HỘI THẢO CẤP KHOA: Sửa đổi bổ sung bộ luật lao động năm 2012
Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn ảnh hưởng đến việc sửa đổi,bổ sung bộ luật lao động năm 2012
 
THÔNG TIN HỘI THẢO QUỐC TẾ: Về lao động di cư trong nước - kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc
Tổng quan về lao động di cư trong nước và những thách thức đặt ra ở Việt Nam