Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC NGÀNH LUẬT KINH TẾ (TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC NGÀNH LUẬT KINH TẾ (TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)
 
Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế
Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế
 
Mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành Luật Kinh tế
Mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành Luật Kinh tế
 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
 
TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017
TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017
 
Thông báo về việc đánh giá giảng viên.
Tổng hợp kết quả đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên khoa Pháp luật Kinh tế học kỳ II năm học 2017 - 2018.