Giới thiệu bộ môn

Đăng vào 15/01/2018 13:40:42

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

Địa chỉ: Phòng A 1511 – Trường Đại học Luật Hà Nội

 

           Phụ trách bộ môn

          ThS Nguyễn Văn Đợi

Bộ môn Kinh tế học được thành lập 11/2015, gồm 03 giảng viên: ThS Nguyễn Văn Đợi, ThS  Nguyễn Văn Luân, ThS. Trần Phương Tâm An, CN Lương Thị Thoa.

Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn học:

          - Kinh tế vĩ mô                                  - Kinh tế vi mô

          - Khoa học quản lý kinh tế                 - Tài chính học

          - Văn hoá kinh doanh                        - Quản tri doanh nghiệp

          - Nguyên lý kế toán – Thống kê