Bộ môn Luật Thương mại

Đăng vào 23/04/2018 14:45

BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

 

1.GIỚI THIỆU CHUNG:

Bộ môn Luật Thương mại là một trong 7 tổ bộ môn thuộc Khoa Pháp luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội.Bộ mônđược thành lập từ năm 1979.Sau hơn 35 năm hoạt động và trưởng thành, đội ngũ giảng viên của Bộ môn đã lớn mạnh cả về lượng và chất lượng. Hiện nay, Bộ môn gồm 17 giảng viên cơ hữu ( 2 PGS.TS, 4 tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh và 7 thạc sĩ)  có trình độ, năng lực chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học được đào tạo trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, Bộ môn còn có sự tham gia đào tạo, giảng dạy của các GS, PGS, tiến sĩ, các nhà khoa học trong và ngoài trường. Bộ môn gồm 01 Trưởng Bộ môn, 01 Phó trưởng bộ môn. Phòng làm việc của Bộ môn  tại A1512, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

2. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

2.1 ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (Văn bằng 1 CQ/VLVH, Văn bằng 2 CQ/VLVH) :

Hiện tại, Bộ môn đang thực hiện hoạt động giảng dạy 11 môn học (môn học bắt buộc và môn học tự chọn), trong đó gồm các môn Luật và môn học kỹ năng với thời lượng 2 hoặc 3 tín chỉ. Các môn học do Bộ môn đảm nhiệm bao gồm: 
1.    Luật Thương mại Việt Nam (1) ( 3 tín chỉ);
2.    Luật Thương mại Việt Nam (2) ( 3 tín chỉ);

3.    Luật Doanh nghiệp (3 tín chỉ)
4.    Luật Đầu tư (2 tín chỉ);
5.    Pháp luật về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Thương mại ( 2 tín chỉ);

6.    Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ (2 tín chỉ)

7.    Hợp đồng trong hoạt động thương mại (2 tín chỉ)

8.   Luật Phá sản và giải quyết tranh chấp thương mại (2 tín chỉ)
9.   Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại (2 tín chỉ);
10.  Kỹ năng đàm phán soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực thương mại (2 tín chỉ);
11.  Kĩ năng giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thương mại ( 2 tín chỉ);

Các môn học được phân chia theo chuyên ngành đào tao: Ngành Luật kinh tế, ngành luật học,  ngành ngôn ngữ Anh, ngành Luật Thương mại quốc tế.

2.2. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC (Cao học, Nghiên cứu sinh):

Các giảng viên Bộ môn Luật Thương mại tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đề cương học phần, giảng dạy, hướng dẫn, tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ luật học.

3. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

- Tham gia hội thảo khoa học quốc tế và trong nước.

- Viết giáo trình môn học, sách chuyên khảo và các bài viết trên tạp chí uy tín, chất lượng.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên sâu,…

4. CÔNG TÁC KHÁC: Bộ môn Luật Thương mại thực hiện các nhiệm vụ chương trình, kế hoạch của Khoa, Trường.

 

THÔNG TIN CÁC THÀNH VIÊN BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

1. NGUYỄN THỊ YẾN

Năm sinh: 1974

Chức vụ:Trưởng bộ môn Luật Thương mại

Học vị: Tiến sĩ

Email: ntyen.law@gmail.com

Lĩnh vực giảng day, nghiên cứu: Luật thương mại, Luật đầu tư, Hợp đồng trong thương mại, Kỹ năng đàm phán soạn thảo hợp đồng…

Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu đã công bố:

A. Các đề tài khoa học đã nghiệm thu

1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng nội dung chương trình môn học Luật cạnh tranh”, tác giả chuyên đề: Sự cần thiết của việc nghiên cứu và giảng dạy pháp luật cạnh tranh tại trường Đại học Luật Hà Nội, 2005

2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng nội dung và phương pháp giảng dạy học phần Các hợp đồng trong thương mại”, tác giả chuyên đề: Thực trạng nội dung giảng dạy học phần “Một số hợp đồng trong lĩnh vực thương mại”, 2008 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng và sử dụng hồ sơ vụ việc thực tiễn trong giảng dạy và học tập môn học Luật Thương mại tại trường Đại học Luật Hà Nội”, tác giả chuyên đề: Hồ sơ vụ việc thực tiễn: “Hồ sơ tổ chức quản lý nội bộ công ty cổ phần”, 2010.

4. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng nội dung học phần Pháp luật thương mại của một số quốc gia trên thế giới”, tác giả chuyên đề: Pháp luật về trọng tài của một số quốc gia trên thế giới, 2013

5. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Thực hiện Luật Hợp tác xã (2012) theo định hướng phát triển kinh tế tập thể tại Việt Nam”, tác giả chuyên đề: Quy chế pháp lý về đăng ký thành lập hợp tác xã và thực tiễn triển khai, 2016

6. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Pháp luật về bảo đảm thương mại công bằng của Việt Nam”, đồng tác giả chuyên đề: Các biện pháp chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam và điều kiện áp dụng, 2016

7. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Pháp luật về doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại Việt Nam”, Chủ nhiệm đề tài, tác giả chuyên đề 8: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

B. Giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo đã xuất bản

1. Giáo trình: Luật Thương mại (Chương trình trung cấp), tác giả Chương 6: Pháp luật về cung ứng dịch vụ thương mại, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2007

2. Giáo trình: Một số hợp đồng đặc thù trong hoạt động thương mại và kĩ năng đàm phán, soạn thảo, tác giả chương 2: Hợp đồng mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2012.

3. Sách chuyên khảo: Kiến thức pháp lý và kỹ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng trong lĩnh vực thương mại, tác giả chương 6: Hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2012

4. Sách: Hướng dẫn môn học Luật thương mại, Tập 1, tác giả chương 2: Bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh; và chương 12: Khái quát về phá sản và pháp luật phá sản, NXB Lao Động, Hà Nội, 2014

5. Sách: Hướng dẫn môn học Luật thương mại, Tập 2, tác giả chương 2: Pháp luật về cung ứng dịch vụ thương mại; và chương 12: Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại, NXB Lao Động, Hà Nội, 2014

6. Sách chuyên khảo: Luật Kinh tế, tác giả: chương 5: Công ty hợp danh; chương 12: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; mục 3, 4, 5 chương 16: Một số hợp đồng thông dụng trong thương mại và đầu tư; chương 20: Giải quyết tranh chấp thương mại tại trọng tài thương mại, NXB Lao Động, Hà Nội, 2017

13. Giáo trình: Luật Thương mại Việt Nam, tác giả chương 5: Địa vị pháp lý của công ty hợp danh - trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2017

C. Các bài đã đăng tạp chí

1. Nguyễn Thị Yến, Thấy gì, từ việc giải quyết các tranh chấp tại Tòa Kinh tế hiện nay? Tạp chí Pháp luật – Chuyên đề số 2, tháng 6/2004

2. Nguyễn Thị Yến, Sự hỗ trợ của cơ quan tư pháp đối với hoạt động của trọng tài thương mại theo Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003, Tạp chí Luật học, 2/2005

3. Ths. Nguyễn Thị Yến, Đặc trưng cơ bản của quan hệ mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật học, 6/2007

4. Ths. Nguyễn Thị Yến, Bàn về bản chất pháp lý của hợp đồng kỳ hạn, Tạp chí Luật học, 6/2008

5. Ths. Nguyễn Thị Yến, Những “hạt sạn” trong Luật Doanh nghiệp, Tạp chí Pháp lý, 8/2008

6. Ths. Nguyễn Thị Yến, Bản chất pháp lý của hợp đồng quyền chọn qua Sở giao dịch hàng hóa, Tạp chí Luật học, 11/2008

7. Ths. Nguyễn Thị Yến, Các chủ thể tham gia giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa, Tạp chí Luật học, 7/2009

8. Ths. Nguyễn Thị Yến, Những điểm hạn chế của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và một số đề xuất hoàn thiện, Tạp chí Luật học, 11/2009

9. Ths. Nguyễn Thị Yến, Những quy định về thủ tục thành lập doanh nghiệp cần được tiếp tục hoàn thiện, Tạp chí Luật học, 9/2010

10. Ths. Trần Thị Bảo Ánh, TS. Nguyễn Thị Yến, Pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và kiến nghị hoàn thiện, Tạp chí Luật học, 4/2012

11. TS. Nguyễn Thị Yến, Hoàn thiện pháp luật về sở giao dịch hàng hoá, Tạp chí Luật học, 11/2012 

12. TS. Nguyễn Thị Yến, Thực tiễn áp dụng một số quy định của Luật Trọng tài thương mại tại Việt Nam, Tạp chí Luật học, 5/2014

13. TS. Nguyễn Thị Yến, Hoạt động quảng cáo bị cấm theo pháp luật hiện hành – Bất cập và kiến nghị hoàn thiện, Tạp chí Luật học, 9/2014

14. TS. Nguyễn Thị Yến, Doanh nghiệp xã hội và giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam, Tạp chí Luật học, 11/2015.

15. TS. Nguyễn Thị Yến, Công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2014 – bất cập và kiến nghị hoàn thiện, Tạp chí Luật học, 1/2017.

16. TS Nguyễn Thị Yến, TS Trần Thị Bảo Ánh, Pháp luật về doanh nghiệp xã hội – Bất cập và kiến nghị hoàn thiện, Tạp chí Luật học, 4/2017

D. Các Hội thảo quốc tế tổ chức ở Việt Nam đã viết bài

1. Hội thảo quốc tế: “Đổi mới pháp luật thương mại đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”do Đại học Luật Hà Nội và Đại học Vân Nam Trung Quốc tổ chức; tác giả bài viết: Thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam và một số đề xuất hoàn thiện, tháng 7/2010.

2. Hội thảo quốc tế: “Luật doanh nghiệp và Luật phá sản trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế - tiếp cận kinh nghiệm từ Đức, Pháp, Nhật” do Đại học Luật Hà Nội và Viện FES tổ chức; tác giả bài viết: Quy chế pháp lý về thành viên công ty và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam, tháng 4/2013

3. Hội thảo quốc tế: “Pháp luật thương mại và đầu tư dưới tác động của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” do Đại học Luật Hà Nội và Viện FES tổ chức; đồng tác giả bài viết: Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam - cơ hội và thách thức dưới sự tác động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tháng 4/2016

4. Hội thảo quốc tế: “Thi hành Công ước về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) tại Việt Nam và yêu cầu sửa đổi Luật Thương mại 2005 – bài học kinh nghiệm từ Đức và Nhật Bản” do Đại học Luật Hà Nội và Viện FES tổ chức; đồng tác giả chuyên đề: Chế tài do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), tháng 4/2017.

2. TRẦN THỊ BẢO ÁNH

Năm sinh: 01/06/1973

Chức danh: Giảng viên;   Học vị: Tiến sĩ

Email: tranthibaoanh1973@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Môn Luật Thương mại; Luật Đầu tư.

Các công trình NCKH tiêu biểu

* Tạp chí

+ Tạp chí Luật học

1. Thực trạng pháp luật Việt Nam về mua bán doanh nghiệp, số 5 năm 2008

2. Bất cập của pháp luật hiện hành về mua bán doanh nghiệp tại Việt Nam và giải pháp hoàn thiện, số 6 năm 2011

3. Quan hệ mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam- Nhận diện dưới góc độ pháp lý, số 1 năm 2013

4. Pháp luật về doanh nghiệp xã hội – bất cập và kiến nghị hoàn thiện, số 4 năm 2017         

5. Luật Doanh nghiệp năm 2014- Những bất cập cần khắc phục, số 5 năm 2017        

+ Tạp chí khác

1. Some notes on M&A law, VietNam Law& Legal Fourm, Vol.14 – No 168 August 2008;

2. Hoàn thiện pháp luật về mua bán doanh nghiệp ỏ Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 7 năm 2014

* Bài viết hội thảo

Bài viết hội thảo Đổi mới pháp luật thương mại đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập giữa Đại học Luật Hà Nội và Đại học Vân Nam (Trung Quốc) năm 2010 được đăng tại trang 156 trên tạp chí Journal of University Law Edition, Vol.24 No3 May, 2011

* Sách, giáo trình

1. Chương 11 Hợp đồng mua bán doanh nghiệp, sách chuyên khảo Kiến thức pháp lý và kỹ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng trong lĩnh vực thương mại, Nxb Chính trị- Hành chính, TS Nguyễn Thị Dung chủ biên

2. Chương 4 mục II, II-1,2 giáo trình của trường Đại học Luật Hà Nội: Một số hợp đồng đặc thù trong hoạt động thương mại và kỹ năng đàm phán, soạn thảo, Nxb Công an nhân dân, TS Nguyễn Thị Dung chủ biên

3. Chương 4: Pháp luật về hợp tác xã, giáo trình Luật Thương mại Việt Nam của trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Nxb Tư pháp năm 2011, Ths. GVC Hoàng Minh Chiến chủ biên

4. Chương 11: Pháp luật về mua bán hàng hóa; đồng tác giả chương 11: Những vấn đề chung về giảiquyết tranh chấp thương mại, sách Hướng dẫn môn học Luật Thương mại tập 2, Nxb Lao Động năm 2014,TS Nguyễn Thị Dung chủ biên

5. Chương 5: Pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế, giáo trình Luật cạnh tranh, trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân năm 2016, PGS. TS Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên

6. Chương: Phần 2: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân; Địa vị pháp lý của Hợp tã xã; Phần 4: Chương 15: Hợp đồng mua bán hàng hóa; Hợp đồng mua bán doanh nghiệp,  Sách Luật Kinh tế chuyên khảo, Nxb Lao động năm 2017 TS Nguyễn Thị Dung chủ biên

7. Phần thứ hai chương 3: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, giáo trình Luật Thương mại Việt Nam, trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Tư pháp năm 2017, PGS Nguyễn Viết Tý và TS Nguyễn Thị Dung đồng chủ biên

* Đề tài nghiên cứu khoa học

1. Đồng tác giả chuyên đề 3: Quy chế thương nhân theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới; đồng tác giả chuyên đề 5: Pháp luât về công ty cổ phần của một số quốc gia trên thế giới, đề tài nghiên cứu khoa học: Xây dựng nội dung học phần pháp luật thương mại của một số quốc gia trên thế giới, cấp cơ sở bảo vệ năm 2013 do TS. Nguyễn Thị Dung chủ nhiệm đề tài

2. Một số vấn đề về bản chất pháp lý của mua bán doanh nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Pháp luật điều chỉnh sáp nhập, mua lại ở Việt Nam, Khoa Luật-  Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, năm 2011

3. Cơ quan có thẩm quyền điều tra và áp dụng biện pháp bảo đảm thương mại công bằng của Việt Nam; Đề tài: Pháp luật về bảo đảm thương mại công bằng của Việt Nam, cấp cơ sở bảo vệ năm 2016 do TS Nguyễn Quý Trọng chủ nhiệm đề tài

4. Các biện pháp chống trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam và điều kiện áp dụng (đồng tác giả), Đề tài: Pháp luật về bảo đảm thương mại công bằng của Việt Nam, cấp cơ sở bảo vệ năm 2016 do TS Nguyễn Quý Trọng chủ nhiệm đề tài

5. Định hướng triển khai tổ chức thực hiện các quy định mới của Luật Hợp tác xã năm 2012 để áp dụng vào mô hình hợp tác xã hiện nay, Đề tài: Thực hiện Luật Hợp tác xã 2012 theo định hướng phát triển kinh tế tập thể tại Việt Nam, cấp cơ sở bảo vệ năm 2016 do TS Vũ Phương Đông chủ nhiệm đề tài

*. Hội thảo quốc tế đã tham gia

Tham gia hội thảo giữa ĐH Luật Hà Nội và ĐH Vân Nam (Trung Quốc): Những vướng mắc cơ bản trong quá trình hoàn thiện pháp luật về mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, chuyên đề trong hội thảo: Đổi mới pháp luật thương mại đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập giữa Đại học Luật Hà Nội và Đại học Vân Nam (Trung Quốc) năm 2010

Định hướng nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề mới liên quan đến chuyên môn ưu tiên giải quyết hiệu quả thực tiễn

Các hoạt động khác: Hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học

3.  TRẦN NGỌC DŨNG

Năm sinh: 1954

Chức danh: Giảng viên cao cấp                  Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

Số ĐT: 0913552418                        

Địa chỉ E-Mail: tndung12854@yahoo.com

I. Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:

1) Pháp luật về tổ chức, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

2) Pháp luật về kinh doanh, thương mại

3) Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại

4) Pháp luật về đầu tư, tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp

5) Pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã...

6) Pháp luật về hợp đồng thương mại.

II. Các công trình NCKH tiêu biểu:

1) Ý nghĩa và vai trò của pháp luật về nông nghiệp trong việc đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Luật học, Leipzig, CHDC Đức 1987.

2) Internationale Konferenz zum LPG-Recht, Tạp chí Neue Justiz, Cộng hòa dân chủ Đức, số 4/1986. Trang 159-160.

3) Einige Probleme des LPD-Rechts in der Sozialistischen Republik Vietnam,Tạp chí Neue Justiz, Cộng hòa dân chủ Đức, số 11/1986. Trang 453-454.

4) Luận án Tiến sỹ Luật học “Vai trò và ý nghĩa của pháp luật về nông nghiệp trong việc đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam”, bảo vệ năm 1987.

5) Những quy định về công ty trong Luật Doanh nghiệp (1999). Tạp chí Luật học, số 3/2000, trang 10-16.

6) Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về các tổ chức kinh tế tập thể ở Việt Nam. Tạp chí Luật học, số 2/2001, trang 8-12

7) Hệ thống pháp luật kinh tế của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện. Tạp chí Luật học, số 4/2002, trang 65-71.

8) Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của hợp tác xã. Tạp chí Luật học, số 1/2003. Trang 9-12

9) Giải quyết tranh chấp kinh tế theo thủ tục thương lượng, hòa giải. Tạp chí Luật học, số 1 (56) 2004, trang 9-16.

10) Những điểm mới cơ bản trong Luật Hợp tác xã (2003). Tạp chí Luật học, số 1 (62) 2005, trang 19-26.

11) Pháp luật về đầu tư ở Việt Nam – Quá trình hình thành và phát triển. Tạp chí Luật học, số 10 (89) 2007. Trang 14-20.

12) Mô hình tổng thể về đào tạo cán bộ pháp luật có trình độ cao phục vụ cho hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 4 (228) 2007. Trang 49-56.

13) Hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam, tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 9 (317) 2014. Trang 42-49.

14) Hoàn thiện các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 1 (333) 2016. Trang 42-45, 50.

15) Hoàn thiện các quy định về cơ chế giám sát hoạt động quản lý, điều hành trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 5 (337) 2016. Trang 45-49.

16) Các quy định của luật Doanh nghiệp năm 2014 về công ty hợp danh và giải pháp hoàn thiện. Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Số 3 (347) 2017. Trang 37-42.

17) Giáo trình Luật kinh tế Việt Nam (Chương 4), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2001, trang 108-147.

18) Mô hình Luật Kinh tế Việt Nam. Sách tham khảo. Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội năm 2002.

19) 25 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học (1979-2004). Chuyên đề: “Sự phát triển của sự nghiệp đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”. Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội 2005. Trang 142-150.

20) Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay (Chương VI), Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội 2010, trang 121-134.

21) Từ điển Luật học Đức-Anh-Việt (Đồng tác giả), Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội 2014.

22) Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam (Tập I), Chương 10: Địa vị pháp lý của hợp tác xã, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội năm 2017, trang 331-376.

23) Tham gia viết đề tài nhánh “Vai trò của pháp luật kinh tế trong quản lý nền kinh tế thị trường; Cơ sở lý luận của việc Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật” thuộc Đề tài: “Luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện và xây dựng hệ thống pháp luật và quản lý nền kinh tế bằng pháp luật” thuộc Chương trình khoa học công nghệ KX 03 cấp nhà nước: “Đổi mới và hoàn thiện các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế”. Nghiệm thu năm 1994.

24) Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp bộ (Bộ Tư pháp) “Đào tạo cán bộ pháp luật trình độ cao phục vụ cho việc hội nhập quốc tế của Việt Nam”. Nghiệm thu năm 2006.

25) Tham gia viết đề tài nhánh “Lược sử hình thành và phát triển của pháp luật về hợp tác xã ở Việt Nam” trong Đề  tài NCKH cấp trường về pháp luật về HTX do ThS. NCS. Nguyễn Phương Đông làm Chủ nhiệm đề tài. Năm 2015

III. Hội thảo quốc tế đã tham gia:

1) Hội thảo Quốc tế về các hiệp định tự do thương mại  do Trung tâm Pháp luật Đức thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội, Viện FES, DAAD... phối hợp tổ chức, Hà Nội 2016.

2)Hội thảo Quốc tế về Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  do Trung tâm Pháp luật Đức thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội, Viện FES, DAAD... phối hợp tổ chức, Hà Nội 2017

IV. Định hướng nghiên cứu:

1) Pháp luật về tổ chức, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

2) Pháp luật về kinh doanh, thương mại

3) Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại

4) Pháp luật về đầu tư, tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp.

5) Pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã...

6) Pháp luật về hợp đồng thương mại.

 

V. Các hoạt động khác:

1) Hướng dẫn 10 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ Luật học.

2) Hướng dẫn gần 100 học viên cao học bảo vệ thành công luận án Thạc sỹ Luật học.

3) Hướng dẫn nhiều sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp đại học Luật.

4) Giảng dạy Ngôn ngữ Đức cho hai khóa sinh viên năm thứ nhất (Khóa 41, 42).

 

4. NGUYỄN THỊ DUNG

 Năm Sinh 1970

* Email: nguyenthidunghlu@gmail.com

*Chức danh, học hàm học vị: Tiến sỹ Luật học, Giảng viên chính

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:

  -  Luật Thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật hợp đồng, Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại, Luật Phá sản

* Các công trình NCKH tiêu biểu:

1. Sách chuyên khảo: Nguyễn Thị Dung "Áp dụng trách nhiệm hợp đồng trong kinh doanh"NXB Chính trị Quốc gia, 2001

2. Sách chuyên khảo:Tiến sỹ Nguyễn Thị Dung, "Pháp luật về xúc tiến thương mại ở Việt nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn", NXB Chính trị Quốc gia, 2007

3. Sách chuyên khảo: Tiến sỹ Nguyễn Thị Dung (chủ biên)“Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư- những vấn đề pháp lý cơ bản”, NXB Chính trị Quốc gia, 2008

4. Sách chuyên khảo: Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, NXB Công an nhân dân, 2009 (đồng tác giả)

5. Sách tham khảo: Tiến sỹ Nguyễn Thị Dung (chủ biên) Hỏi và đáp Luật Thương mại , NXB Chính trị hành chính (2012)

6. Sách chuyên khảo: Tiến sỹ Nguyễn Thị Dung, Kiến thức pháp lý và kỹ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo và ký kết HĐTM, NXB Chính trị hành chính (2012);

7.Trường Đại học Luật Hà Nội,Giáo trình Một số hợp đồng đặc thù trong hoạt động TM và Kỹ năng đàm phán soạn thảo, NXB Công an nhân dân (2012) – Chủ biên, đồng tác giả;

8. Tiến sỹ Nguyễn Thị Dung (Chủ biên), Hướng dẫn môn học Luật Thương mại Tập 1 và Tập 2 , NXB Lao động (2014)

9. Tiến sỹ Nguyễn Thị Dung (Chủ biên), Luật Kinh tế chuyên khảo , NXB Lao động (2017)

10. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam Tập 1, NXB Tư pháp  (2017) – Chủ biên, đồng tác giả;

11. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam Tập 2 , NXB Tư pháp  (2017) – Chủ biên, đồng tác giả;

12. Một số vấn đề lý luận về thẩm quyền quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo và quảng cáo thương mại, Tạp chí Luật học số 9/2014

13.Quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề pháp luật không cấm – Một số bình luận từ góc độ thi hành pháp luật, Tạp chí Luật học số 6/2015

14. Thực thi quy định về ngành nghề cấm kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư năm 2014, Tạp chí Luật học số 1.2016

15. Pháp luật công cụ hỗ trợ bảo vệ an ninh, trật tự - Từ góc độ kiểm soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Tạp chí Luật học số 8/2016

* Hội thảo Quốc tế đã tham gia:

- Hội thảo “Luật hiến pháp và Luật Thương mại nước CHXHCN Việt NamN và CHND Trung Hoa”, tổ chức tại Trường Đại học Luật Hà Nội từ 29-30/7/2010 (Tác giả chuyên đề “Đổi mới pháp luật về DNNN đáp ứng yêu cầu của nền KTTT và hội nhập”)

- “Luật Doanh nghiệp và Luật Phá sản trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế - tiếp cận kinh nghiệm từ Đức, Pháp, Nhật” - Tổ chức tại Trường Đại học Luật Hà Nội từ 10 – 11/4/2013 (Tác giả chuyên đề “Thủ tục thanh lý tài sản, thanh toán nợ trong phá sản - Những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng”)

* Định hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng, pháp luật về điều kiện kinh doanh

 

5. NGUYỄN NGỌC ANH  

Năm sinh:1988

Chức danh: Giảng viên                             Học vị: Thạc sĩ

Email: ngocanh.ltm@gmail.com 

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật Thương mại, Luật Đầu tư.

Các công trình NCKH tiêu biểu:

STT

Tên đề tài

Năm hoàn thành

Cấp đề tài

Trách nhiệm tham gia

1

Xây dựng nội dung học phần Pháp luật thương mại của một số quốc gia trên thế giới – Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Dung.

Chuyên đề 9: Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại của một số quốc gia trên thế giới

2013

Đề tài khoa học cấp trường

Đồng tác giả cùng ThS. Trần Quỳnh Anh

2

TS. Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Hướng dẫn môn học Luật Thương mại, Tập 1, NXB Lao động, 2014

Chương 4: Bản chất pháp lý của công ty cổ phần

2014

Sách chuyên khảo

Tác giả

3

TS. Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Hướng dẫn môn học Luật Thương mại, Tập 1, NXB Lao động, 2014

Chương 13: Thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

2014

Sách chuyên khảo

Tác giả

4

TS. Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Hướng dẫn môn học Luật Thương mại, Tập 2, NXB Lao động, 2014

Chương 4: Pháp luật về ủy thác mua bán hàng hóa và đại lý thương mại

2014

Sách chuyên khảo

Tác giả

5

Quá trình phát triển của pháp luật Việt Nam về quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thương mại

2015

Tạp chí Luật học số 2/2015

Tác giả

6

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động mua hàng theo nhóm tại Việt Nam

2015

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số tháng 6(279)/2015

Tác giả

7

Tổ chức thực hiện quy định pháp luật về các hình thức liên kết của hợp tác xã

2016

Đề tài nghiên cứu cấp trường “Thực hiện Luật Hợp tác xã (2012)  theo định hướng phát triển kinh tế tập thể tại Việt Nam”

Tác giả chuyên đề

8

Tác động của tự do hóa thương mại hàng hóa ASEAN và việc hoàn thiện chính sách và pháp luật thương mại Việt Nam

4/2016

Kỷ yếu hội thảo “Tự do hóa thương mại hàng hóa ASEAN và những tác động đối với hệ thống thể chế thương mại của Việt Nam”

Đồng tác giả cùng ThS. Nguyễn Quỳnh Anh

9

Cơ sở pháp lý cho Uber Taxi hoạt động tại Việt Nam

6/2016

Tạp chí Luật học số 6/2016

Tác giả

10

Một số vấn đề pháp lý về môi giới thương mại điện tử trong xu hướng “kinh tế chia sẻ ”

5/2017

Tạp chí Luật học số 5(302) tháng 5/2017

Tác giả

11

Chương 4: Công ty cổ phần

2017

TS. Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Luật Kinh tế chuyên khảo, NXB Lao động

Đồng tác giả cùng ThS. Lê Ngọc Anh

12

Chương 12: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

2017

TS. Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Luật Kinh tế chuyên khảo, NXB Lao động

Đồng tác giả cùng TS. Nguyễn Thị Yến

 

Định hướng nghiên cứu: nghiên cứu về các vấn đề pháp lý đối với doanh nghiệp, hoạt động thương mại, đầu tư kinh doanh.

 

 

6. NGUYỄN NHƯ CHÍNH

 

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh:  25/11/1985           Nơi sinh: Bv Hà Sơn Bình      

Quê quán: Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên        Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc Sỹ Luật Kinh tế       Năm, nước nhận học vị: 2011

Đơn vị công tác: Bộ môn Luật Thương mại – Khoa Pháp luật Kinh tế

Điện thoại liên hệ: 0946042222                 

Email: chinh.nguyennhu1756@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.       Đại học:

1.1. Bằng đại học 1:

Hệđào tạo:            Chính quy

Nơi đào tạo:                   Đại học Luật Hà Nội

Ngành học:           Luật Kinh tế

Nước đào tạo:       Việt Nam                       Năm tốt nghiệp: 2008

1.2. Bằng đại học 2:

Hệđào tạo:            Vừa học vừa làm

Nơi đào tạo:                   Đại học Hà Nội

Ngành học:                    Ngôn ngữ Anh

Nằm tốt nghiệp:   2009

2.       Sau đại học

-        Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế           Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Việt Nam

 

3. Ngoại ngữ:        1. Tiếng Anh

          Mức độ sử dụng: Đọc, dịch tài liệu

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN(Trong đó, loại sách viết tắt: sách giáo trình: GT, sách chuyên khảo: CK, sách tham khảo: TK, sách hướng dẫn: HD; Trách nhiệm tham gia: ghi rõ viết một mình, chủ biên hay đồng tác giả)

1.1. Sách đã xuất bản trước năm 2011

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản, năm xuất bản

Chỉ số ISBN

Số tác giả

Trách nhiệm tham gia

 1.  

Kiến thức pháp lý và kỹ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo và ký kết Hợp đồng TM

CK

Nhà xuất bản Chính tri – Hành chính 2010

 

 

Đồng tác giả

1.2. Sách đã xuất bản từ năm 2011 đến 6/2016

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản, năm xuất bản

Chỉ số ISBN

Số tác giả

Trách nhiệm tham gia

 1.  

Hỏi và đáp Luật Thương mại (Luật Kinh doanh, Luật Kinh tế)

CK

Chính trị - Hành chính

2011

 

 

Đồng tác giả

 1.  

Một số Hợp đồng đặc thù trong hoạt động TM và Kỹ năng đàm phán soạn thảo Hợp đồng

GT

CAND – 2012

 

 

Đồng tác giả

 1.  

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại tập 1

CK

Lao Động – 10/2014

 

 

Đồng tác giả

 1.  

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại tập 2

CK

Lao Động – 10/2014

 

 

Đồng tác giả

2. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (với tư cách là chủ nhiệm đề tài)

3.  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (với tư cách là người tham gia)

3.1. Đề tài được nghiệm thu trước năm 2011

3.2. Đề tài được nghiệm thu từ năm 2011 đến 6/2016

TT

Tên chuyên đề

Tên đề tài

Cấp quản lý (nhà nước, ngành/bộ, cơ sở/trường)

Ngày, tháng, năm nghiệm thu

 1. 1

Pháp luật về công ty Hợp danh ở một số quốc gia trên thế giới

Nội dung giảng dạy Pháp luật Thương mại một số quốc gia trên thế giới

Trường Đại học Luật

Hà Nội

2012 - 2013

 1.  

Hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề đặc thù

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Viện nghiên cứu lập pháp

2012 - 2013

 1.  

Thực trạng áp dụng luật HTX 2012 với mô hình HTX nhà ở Thụy Điển

Thực tiễn thi hành Luật Hợp tác xã 2012

Trường Đại học Luật

Hà Nội

2015 - 2016

 1.  

Thực tiễn áp dụng các biện pháp bảo đảm thương mại công bằng trên thế giới và Việt Nam

Pháp luật về Bảo đảm thương mại công bằng của Việt Nam

Trường Đại học Luật

Hà Nội

2015 -2016

 

4. CHUYÊN ĐỀ THAM GIA HỘI THẢO

4.1. Hội thảo được tổ chức trước năm 2011

TT

Tên chuyên đề

Tên hội thảo

Cấp quản lý (quốc tế, trong nước, ở trường)

Thời gian tổ chức

 1. 1

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Đổi mới pháp luật thương mại đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập

Hội thảo Quốc tế

(Đại học Luật Hà Nội vàĐại học Vân Nam – Trung Quốc

10/2010

4.1. Hội thảo được tổ chức từ năm 2011 đến 6/2016

TT

Tên chuyên đề

Tên hội thảo

Cấp quản lý (quốc tế, trong nước, ở trường)

Thời gian tổ chức

 1. 1

Quy định về kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo thương mại

Quản lý Nhà nước về Quảng cáo Thương mại theo Pháp luật Việt Nam và một số quốc gia trên Thế giới

Hội thảo cấp khoa PLKT

Trường ĐHL Hà Nội

10/2013

 1.  

Đánh giá hiệu quả của những quy định mới trong Luật Doanh Nghiệp 2014

Những điểm sáng của Luật Doanh nghiệp 2014

Hội thảo cấp Viện Đại học Mở Hà Nội

10/2015

5. BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

5.1. Bài báo đã công bố trước năm 2011

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Chỉ số ISSN

Số/năm

Trang

 1.  

Đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty cổ phần theo các nguyên tắc quản trị công ty của OECD

Tạp chí Luật học

 

10/2009

23 -31

 1.  

Cải cách thủ tục gia nhập thị trường góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh ở Việt Nam

Tạp chí Luật học

 

11/2010

 

5.2. Bài báo đã công bố từ năm 2011 đến 6/2016

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Chỉ số ISSN

Số/năm

Trang

1.

Pháp luật Việt Nam và cam kết gia nhập WTO về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối

Tạp chí Luật học

 

04/2012

 

2.

Improving regulations on distribution services

Tạp chí Law and Legal Forum, Thông tấn xã Việt Nam

 

05/2012

 

3.

Quy định về kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động Quảng cáo  thương mại – thực trạng và hướng hoàn thiện

Tạp chí Luật học

 

11/2014

 

4.

Đánh giá một số quy định mới trong Luật Doanh nghiệp 2014

Tạp chí Luật học

 

01/2016

 

5.

Thực tiễn và yêu cầu hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Phiên bản điện tử)

 

5/2017

 

 

7. THS. VŨ THỊ HÒA NHƯ

Năm sinh: 1989

Chức danh: Giảng viênHọc vị: Thạc sỹ  

Số điện thoại:      Emai: Vuhoanhu@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật Thương mại

Các công trình NCKH tiêu biểu

         1. Một số rủi ro pháp lý trong quá trình đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng , Luận văn thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2013.

         2. Đồng tác giả chuyên đề 10, đề tài khoa học cấp trường “ Xây dựng nội dung học phần pháp luật thương mại của một số quốc gia trên thế giới”, 2013.

         3. Tác giả chương 8, Sách Hướng dẫn môn học Luật Thương mại (Tập 1), Nxb Lao động năm 2014

         4. Đồng tác giả chương 9, Sách Hướng dẫn môn học Luật Thương mại (Tập 2), Nxb Lao đông 2014

         5. Tác giả chuyên đề, “Thực hiện Luật Hợp tác xã (2012) theo định hướng phát triển kinh tế tập thể tại Việt Nam”, Đề tài khoa học cấp trường, năm 2016

         6. Tác giả bài báo “Thẩm quyền quản lý hoạt động quảng cáo thương mại theo pháp luật Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 9/2015.

          7. Tác giả bài báo “Hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp xã hội”, Tạp chí luật học, số 3/2015.

          8. Tác giả bài báo “Tổ chức quản lý nội bộ hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã” (2012), Tạp chí Nhà nước và pháp luât số 11/2016.

Hội thảo Quốc tế đã tham gia

Tham gia Hội thảo quốc tế “Thi hành công ước về mua bán hàng hoá quốc tế (CISG) tại Việt Nam và yêu cầu sửa đổi Luật thương mại 2005 - bài học kinh nghiệp từ Đức và Nhật Bản”, đồng tác giả bài viết: Pháp luật Việt Nam và Công ước Viên 1980 (CISG) về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam, tháng 4/2017

 

08. LÊ NGỌC ANH

Năm sinh: 1989

Chức danh: Giảng viênHọc vị: Thạc sỹ   

Số điện thoại: 0942556326                       Emai: lengocanhhlu@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật Thương mại

Các công trình NCKH tiêu biểu

         1. Pháp luật về giải thể doanh nghiệp ở Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014.

         2. Thẩm quyền quản lý hoạt động quảng cáo thương mại theo pháp luật Anh, Mỹ và kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 3/2015.

         3. Mô hình hợp tác xã ở một số quốc gia châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 10/2016.

         4. Quy chế pháp lý về tài sản và tài chính của hợp tác xã theo quy định pháp luật hiện hành, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Thực hiện Luật Hợp tác xã (2012) theo định hướng phát triển kinh tế tập thể tại Việt Nam”.

         5. Chế tài do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước của Liên hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), Hội thảo quốc tế “Thi hành Công ước về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) tại Việt Nam và yêu cầu sửa đổi Luật Thương mại 2005 – Bài học kinh nghiệm từ Đức và Nhật Bản”.

         6. Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa của Việt Nam, Hội thảo khoa học cấp trường “10 năm gia nhập WTO của Việt Nam và chào đón sự kiện APEC 2017”, tháng 6/2017.

         7. Pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Đề tài khoa học cấp trường “Pháp luật về doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại Việt Nam”.

         8. Pháp luật phá sản của một số quốc gia trên thế giới, Đề tài khoa học cấp trường “Xây dựng nội dung học phần pháp luật thương mại của một số quốc gia trên thế giới”.

9. PHẠM THỊ HUYỀN

            Năm sinh: 1990

           Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên

           Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật Thương mại

 

Các công trình NCKH tiêu biểu:

- Hướng dẫn môn học Luật Thương mại, Tập 2, TS. Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb. Lao động, 2016.- Chuyên khảo Luật Kinh tế, TS. Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb. Lao động, 2017.

- Cơ quan đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 4/2017.

- Vấn đề bất cập về quản tài viên theo pháp luật hiện hành, Tạp chí Luật học, số 2/2016.

- Thực trạng quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, Tạp chí Luật học, số 12/2014

Email: huyen.phuong2412@gmail.com

 

10. THS. CAO THANH HUYỀN

Năm sinh: 1990

Chức danh, học hàm học vị: Thạc sĩ Luật học

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật Thương mại

Các công trình NCKH tiêu biểu:

1. “Thực trạng pháp luật về khuyến mại trong lĩnh vực viễn thông”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, tháng 11/2016

2. “Bản chất pháp lý của mô hình doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật Việt nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học và Chiến lược, tháng 06/2017

3. “Đánh giá sự tương thích giữa pháp luật đầu tư Việt nam với Hiệp định thương mại tự do Việt nam - EU”, Tạp chí Luật học, tháng 06/2017

4. “Một số kiến nghị để triển khai hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012 phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Thực hiện Luật Hợp tác xã (2012) theo định hướng phát triển kinh tế tập thể tại Việt nam”, tháng 04/2016

5. “Các biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt nam và điều kiện áp dụng”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Pháp luật về bảo đảm thương mại công bằng ở Việt nam”, tháng 06/2016.

Email: caothanhhuyen.0507@gmail.com

 

11.  THS.TRẦN TRỌNG ĐẠI                          

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1991

Chức danh: Bí thư Liên chi đoàn Khoa Pháp luật Kinh tế

Học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 01687270691

Email: trantrongdai.hlu@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật Thương mại

Các công trình NCKH tiêu biểu

Chuyên đề NCKH phục vụ kỳ họp Quốc hội

+ Một số chính sách mới về lao động nữ trong dự thảo Bộ luật Lao động

+ Hoạt động chất vấn của Đại biểu Quốc hội – nhìn lại từ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII

Hội thảo quốc tế đã tham gia

Thư ký Hội thảo: Thi hành Công ước về mua bán hàng hoá quốc tế (CISG) tại Việt Nam và yêu cầu sửa đổi bổ Luật Thương mại năm 2005 – bài học kinh nghiệm từ Đức và Nhật Bản.

Các hoạt động khác: Trưởng ban tổ chức các chương trình của Liên Chi đoàn khoa Pháp luật Kinh tế như: Rung Chuông vàng - EGolden 2015, Rung Chuông vàng – EGolden 2016, Xuân yêu thương 2015, Xuân yêu thương 2016.

 

12.  ThS. NGUYỄN QUANG HUY

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Quang Huy

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 04/09/1991         

Quê quán: Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ; Năm, nước nhận học vị: 2015 – Mỹ

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên; Năm bổ nhiệm: 2016

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Pháp luật kinh tế

Nhà riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 19, ngõ 47/4 Nguyên Hồng, Đống Đa, HN

Điện thoại liên hệ: Cơ quan: 1900.6588; Di động: 0932643299

Website: https://luatquanghuy.vn/doi-ngu/co-van/nguyen-quang-huy/

Email: Quanghuy@luatquanghuy.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Luật Hà Nội

Ngành học: Luật kinh tế

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013

Bằng đại học 2:

Năm tốt nghiệp:

Sau đại học:

 • Thạc sĩ: Luật

Chuyên ngành: Luật

Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Hoa Kỳ

 • Tiến sĩ

Chuyên ngành:

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

Tên luận án:

Ngoại ngữ:

Tiếng anh

Mức độ sử dụng: Thành thạo

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 2016 – nay

 Đại học Luật Hà Nội

 Giảng viên

 Hiện nay

 Công ty Luật Quang Huy

 Chủ tịch hội đồng cố vấn

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài, đề án, nhiệm vụ khoa học đã tham gia

 • Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học 2012” cấp nhà nước, chuyên đề “Kinh nghiệm của Hoa kỳ về giáo dục đại học”, 2018-2019
 • Đề tài “Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp, cạnh tranh và quản lý nhân sự trong quá trình mua bán, sáp nhập các ngân hàng thương mại ở Việt Nam” cấp cơ sở, chuyên đề “Kinh nghiệm về xác định giá trị doanh nghiệp, cạnh tranh và quản lý nhân sự trong quá trình mua bán, sáp nhập các ngân hàng của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam“, 2019
 • Đề tài “Pháp luật về điều kiện kinh doanh” cấp cơ sở, chuyên đề “Điều kiện kinh doanh tại Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam“, 2018
 • Đề tài “Đổi mới mô hình quản trị Đại học Luật” cấp bộ, chuyên đề “Kinh nghiệm của Hoa kỳ về giáo dục đại học Luật“, 2020

Các bài báo khoa học đã công bố

 • Thực trạng hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay“, Tạp chí Công thương 2020
 • Hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến biểu tình và những vấn đề rút ra khi xây dựng khái niệm pháp lý về biểu tình“, Tạp chí Công thương 2020
 • Một số mô hình tổ chức chính quyền địa Phương của các quốc gia có cấu trúc lãnh thổ liên bang trên thế giới“, Tạp chí Công thương 2020

Các chuyên đề hội thảo, toạ đàm khoa học đã tham gia

 • Chuyên đề “Thực trạng hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay“, Hội thảo “Hoạt động khởi nghiệp – những khía cạnh pháp lý“, Đoàn thành niên – trường đại học Luật Hà Nội, 2019
 • Chuyên đề “Mô hình quản trị công ty ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam“, Hội thảo “Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty và xu thế phát triển“, Khoa Pháp luật Kinh tế – trường đại học Luật Hà Nội, 2019
 • Chuyên đề “Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa liên bang Đức – sự tương đồng, khác biệt và một số khuyến nghị cho Việt Nam“, Hội thảo “Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư – một số kinh nghiệm của Đức và Việt Nam“, trường đại học Luật Hà Nội, 2020
 • Chuyên đề “Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam“, Hội thảo “Thực trạng Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và kiến nghị hoàn thiện“, Khoa Pháp luật Kinh tế – trường đại học Luật Hà Nội, 2020
 • Chuyên đề “Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong quá trình xét xử tòa án nhân dân theo Hiến pháp 2013 và thực tiễn thi hành theo Pháp luật tố tụng Việt Nam“, Hội thảo “Đánh giá 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013“, Khoa Khoa Hành chính nhà nước – trường đại học Luật Hà Nội, 2020

 

13. TRẦN QUỲNH ANH: Nghiên cứu sinh tại Cộng hòa liên bang Đức

 

14. PGS.TS. NGUYỄN VIẾT TÝ

Ngày sinh: 14/10/1954

Giới tính: Nam

Địa chỉ liên lạc qua bưu điện: Khoa Pháp lluật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: 04 38352548

Điện thoại nhà riêng: 04 37840232           

Điện thoại di động: 0913524427

E-mail: nguyenvietty2003@yahoo.com  hoặc nguyenviety1954@gmail.com

Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội

Học vi: Tiến sĩ, năm cấp bằng: 2002, nơi cấp: Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam

Chức danh khoa học: Phó giáo sư,  Năm phong học hàm: 2009, tại Việt nam

Đã nghỉ hưu từ năm:   Còn công tác

4.2. Các công trình khoa hoc đã công bố

4.2.1.  Biên soạn sách và giáo trình

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình hoặc chủ biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử sụng của CSGD

1

Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

TK

Nxb Pháp lí,  1987

11

Tác giả

Đại học Luật Hà Nội

2

Luật kinh tế Việt Nam

TK

Nxb Pháp lí, 1991

2

Tác giả

Đại học Luật Hà Nội

3

Tìm hiểu Luật Doanh nghiệp t­ư nhân

TK

Nxb Pháp lí, 1992

2

Tác giả

Đại học Luật Hà Nội

4

Từ điển giải thích thuật ngữ luật học

TK

Nxb Công an nhân dân, 1999

15

Tác giả

Đại học Luật Hà Nội

5

Giáo trình Luật kinh tế

GT

Nxb Giáo dục và Nxb Công an nhân dân, xuất bản liên tục từ năm 1994 đến năm 2004

12

Đồng chủ biên và tác giả

Đại học Luật Hà Nội

6

Giáo trình Luật th­ơng mại Việt Nam

GT

Nxb Công an nhân dân, 2001,

9

Tác giả

Đại học Luật Hà Nội

7

Giáo trình Luật thương mại

GT

Nxb Công an nhân dân, tháng 5/ 2006

14

Chủ biên và tác giả

Đại học Luật Hà Nội

4.2.2. Các bài báo được đăng tải trên các tạp chí trong nước

 

TT

TÊN BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

TÊN TẠP CHÍ, KỶ YẾU

SỐ TẠP CHÍ

TRANG

NĂM CÔNG BỐ

1

Một số suy nghĩ về đổi mới công tác giảng dạy môn luật kinh tế ở Tr­ờng Đại học Pháp lí Hà Nội

Tập san pháp chế XHCN

2/1986

 

 

3-5

(3 trang)

 

1986

 

2

Mấy suy nghĩ về mô hình của Toà án kinh tế ở n­ớc ta trong giai đoạn hiện nay

Tạp chí Nhà n­ước và Pháp luật

2/1992

26-29

(4 trang)

1992

3

Tìm hiểu khái niệm phá sản doanh nghiệp

Tạp chí Luật học

4/1995

34-36+56 (4 trang)

1995

 

4

Tìm hiểu khái niệm kinh doanh

Tạp chí Luật học

 

5/1996

 

25-28

(4 trang)

1996

5

Một số đặc điểm của hành vi kinh doanh

Tạp chí Luật học

 

5/2001

 

453- 454

(2 trang)

2001

6

Hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế nhằm đảm bảo tính thống nhất trong điều chỉnh các quan hệ hợp đồng

Tạp chí Luật học

6/2002

48-54

(6 trang)

2002

7

Mấy nét về luật dân sự và luật th­ơng mại Việt Nam dư­ới chế độ cũ

Tạp chí Luật học

3/2003

56-60

(5 trang)

2003

8

Quan niệm về luật kinh tế, luật th­ơng mại, luật kinh doanh,

Tạp chí Luật học

 

số 2/

2004

59- 64

6 trang

2004

9

Bộ môn luật thương mại trong sự phát triển chư­ơng trình đào tạo của Tr­ờng Đại học Luật Hà Nội

Kỷ yếu hội thảo khoa học

 

105-113

(9 trang)

 

2005

10

Hai m­ơi năm phát triển của luật kinh tế - nhìn d­ới giác độ ph­ơng pháp luận

Tạp chí Luật học

Số 1/ 2007

63- 69

6 trang

 

2007

11

Luật so sánh và thực tiễn xây dựng Luật doanh nghiệp ở Việt Nam

Tạp chí Luật học

Số 4/ 2007

66 - 75

9 trang

 

2007

12

Từ năm 2008 đến nay tôi có thêm 7 bài báo đăng trên Tạp chí Luật học và Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài

 

TT

NĂM CÔNG BỐ

TÊN BÀI BÁO,

TÊN TẠP CHÍ,

MỨC ĐỘ THAM GIA

PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TẠP CHÍ

ChỈ số H

1

2009

Hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế trong đièu kiện có Bộ Luật Dân sự

Journal of Junnan Universty Law Edition No.5,2009 (September No.106), Từ trang 136 đến trang 138, Tạp chí trên

Tác giả

 

 

 

4.3. Chủ nhiệm hoặc tham gia chư­ơng trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

TT

Tên ch­ơng trình (CT)

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Mấy suy nghĩ về mô hình toà án kinh tế ở nước ta trong giai đoạn đổi mới cơ chế quản lí kinh tế (thuộc Đề tài Luật kinh doanh)

 

Tham gia

Mã số: 86-96-009, Bộ Tư­ pháp

1989

1990

Xuất sắc

2

Xây dựng từ điển luật học

 

T. gia

Cấp bộ

2001

2002

Xuất sắc

3

Trọng tài kinh tế – một hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở n­ớc ta

Chủ nhiệm

 

LH 95- 008/ ĐHL, cấp trư­ờng

1999

2000

Xuất sắc

4

Pháp luật hợp đồng kinh tế - Thực trạng và h­ướng hoàn thiện

Chủ nhiệm

 

KH 99- 06/ ĐHL, cấp tr­ường

2001

2002

Xuất sắc