Bộ môn Luật TC - NH

Đăng vào 04/04/2019 06:27

THÔNG TIN VỀ BỘ MÔN LUẬT TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

I. Giới thiệu Bộ môn, giới thiệu các môn học

Bộ môn Luật Tài chính - Ngân hàng được thành lập từ năm 1986, là Bộ môn thuộc Khoa Pháp luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội. Trải qua thời gian hơn 30 năm phát triển, Bộ môn đã từng bước lớn mạnh, trở thành một trong những bộ môn quan trọng của Khoa Pháp luật Kinh tế và của Trường Đại học Luật Hà Nội. 
Thành quả ngày hôm nay đã ghi nhận công lao của nhiều thế hệ thầy cô đã gây dựng Bộ môn từ những ngày đầu thành lập. Nhiều thầy cô từng là giảng viên của Bộ môn hiện đang giữ cương vị quan trọng tại nhiều cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước.
Với đội ngũ giảng viên gồm 11 người, trong đó có 1 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 2 Tiến sĩ và 8 Thạc sĩ, Bộ môn đã và đang giảng dạy chính thức 6 môn học thuộc các chương trình cử nhân luật ngành Luật Kinh tế, Luật học, cử nhân Chất lượng cao và giảng dạy sau đại học về lĩnh vực pháp luật tài chính công - thuế - ngân hàng - chứng khoán - bảo hiểm - tài chính doanh nghiệp. Các môn học được phân bổ với thời lượng 2 hoặc 3 tín chỉ (tương ứng với 30 hoặc 45 tiết giảng). Cụ thể:

(1) Đối với Chương trình đào tạo ngành Luật: Luật Tài chính (3 tín chỉ) là môn học bắt buộc. Luật Ngân hàng (2 tín chỉ), Luật Chứng khoán (2 tín chỉ), Luật Kinh doanh bảo hiểm (2 tín chỉ), Pháp luật về tài chính doanh nghiệp (2 tín chỉ) và Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế (2 tín chỉ) là các môn học tự chọn.

(2) Đối với Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế: Luật Tài chính (3 tín chỉ), Luật Ngân hàng (3 tín chỉ) là các môn học bắt buộc. Luật Chứng khoán (2 hoặc 3 tín chỉ), Luật Kinh doanh bảo hiểm (2 tín chỉ), Pháp luật về tài chính doanh nghiệp (2 tín chỉ) và Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế (2 tín chỉ) là các môn học tự chọn.

(3) Đối với Chương trình đào tạo ngành Luật Thương mại Quốc tế, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Luật Chất lượng cao: Luật Tài chính (3 tín chỉ) là môn học bắt buộc. Luật Ngân hàng (2 tín chỉ), Luật Chứng khoán (2 tín chỉ), Luật Kinh doanh bảo hiểm (2 tín chỉ), Pháp luật về tài chính doanh nghiệp (2 tín chỉ) và Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế (2 tín chỉ) là các môn học tự chọn.

(4) Đối với Chương trình đào tạo Liên thông ngành Luật: Luật Tài chính (2 tín chỉ) là môn học bắt buộc. Luật Ngân hàng (2 tín chỉ), Luật Chứng khoán (2 tín chỉ), Luật Kinh doanh bảo hiểm (2 tín chỉ), Pháp luật về tài chính doanh nghiệp (2 tín chỉ) và Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế (2 tín chỉ) là các môn học tự chọn.

Các môn học cũng được tổ chức giảng dạy đối với hệ văn bằng 2 chính quy và hệ vừa làm vừa học, trong đó, Luật Tài chính là môn học bắt buộc, còn lại là các môn học tự chọn.

Văn phòng bộ môn: Phòng 1507, Nhà A, Đại học Luật Hà Nội

Số điện thoại: 024.37736538

 

II. Đội ngũ giảng viên

1. Cô Phạm Thị Giang Thu – Giảng viên cao cấp

 • Năm sinh: 1965;
 • Chức danh, học hàm, học vị: GVCC. PGS. TS
 • Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật Tài chính (gồm pháp luật ngân sách, pháp luật thuế, pháp luật về đầu tư công); Luật Ngân hàng; Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh bảo hiểm; Pháp luật về tài chính doanh nghiệp.
 • Định hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục công việc chính là giảng dạy, đào tạo theo chương trình của nhà trường theo xu hướng đổi mới về nội dung, cách thức tiếp cận; tiếp tục nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật kinh tế, trong đó, tập trung nghiên cứu vấn đề về xây dựng và hoàn thiện pháp luật kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực chuyên saua của mình là Pháp luật tài chính – ngân hàng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
 • Hoạt động khác: tham gia hoạt động tư vấn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng thương mại; tham gia giảng dạy các vấn đề chuyên sâu theo đặt hàng của các tổ chức và doanh nghiệp; tham gia vào ban soạn thảo các dự án luật, nghị định.

 

 

 • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

Trước khi được công nhận chức danh PGS

1

Về cơ sở pháp lý cho chủ thể phát hành chứng khoán

1

Luật học

 

4/1997

54-58

1997

2

Cơ sở pháp lý cho công ty cổ phần phát hành trái phiếu

1

Luật học

 

5/1997

32-34

1997

3

Cơ sở pháp lý để ngân hàng tham gia kinh doanh chứng khoán

1

Luật học

 

2/1998

39-42

1998

4

Về hoạt động cho thuê tài chính

1

Luật học

 

3/1999

35-38

1999

5

Bàn về bảo lãnh phát hành trong thị trường chứng khoán

1

Luật học

 

1/2000

50-54

2000

6

Tư vấn đầu tư chứng khoán – vài suy nghĩ nhằm hoàn thiện khung pháp lý

1

Chứng khoán

 

11/2001

6-8

2001

7

Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1

Luật học

 

3/2002

32-40

2002

8

Những nét mới của Luật Ngân sách Nhà nước

1

Luật học

 

4/1996

46-50

1996

9

Một số kiến nghĩ nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh các chủ thể kinh doanh chứng khoán

1

Khoa học pháp lý

 

2/2003

22-30

2003

10

Về pháp luật điều chỉnh hoạt động tài trợ của các tổ chức tín dụng

1

Luật học

 

1/2005

59-64

2005

11

Một vài suy nghĩ về việc sử dụng pháp luật nước ngoài trong công tác nghiên cứu giảng dạy pháp luật Việt Nam

1

Luật học

 

6/2005

44-51

2005

12

Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc refomation pháp luật về thị trường chứng khoán ở Việt Nam

1

Pháp luật và phát triển

 

2+3/2005

103-108

2005

13

Luật Chứng khoán với việc mở rộng cơ hội đầu tư và khuyến khích đầu tư

1

Pháp luật và phát triển

 

3/2006

77-83

2006

14

Một số vấn đề pháp lý về sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

1

Nhà nước và pháp luật

 

5/2005

36-41

2005

15

Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán một số nước trên thế giới

1

Luật học

 

8/2006

67-68

2006

16

Cơ sở pháp lý của việc ngân hàng tham gia vào thị trường tài chính hiện nay

1

Luật học

 

12/2007

57-66

2007

17

Tính độc lập của ngân hàng trung ương

1

Luật học

 

12/2007

82-84

2007

18

Những yêu cầu và mục tiêu cơ bản của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế ở Việt Nam

1

Nhà nước và Pháp luật

 

3/2008

63-70

2008

19

Một vài ý kiến về dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước

1

Nhà nước và pháp luật

 

4/2008

3-6, 28

2008

20

Một số ý kiến trao đổi về Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

1

Luật học

 

4/2008

 

2008

21

Một số ý kiến trao đổi về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

1

Khoa học pháp lý

 

5/2008

3-6

2008

22

Phát triển bền vững và một số vấn đề đặt ra cho hệ thống pháp luật thuế Việt Nam

1

Luật học

 

4/2009

58-67

2009

23

Xây dựng Luật Thuế tài nguyên ở Việt Nam

1

Luật học

 

4/2009

78-80

2009

24

Một số vấn đề về pháp luật điều chỉnh hoạt động chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần tại Việt Nam

2

Nhà nước và Pháp luật

 

7/2009

24-28

2009

25

Pháp luật tài chính ngân hàng và yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam

1

Nhà nước và Pháp luật

 

10/2009

40-49

2009

26

Một số vấn đề cần quan tâm khi ban hành Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi

1

Ngân hàng

 

2+3/2010

81 - 87

2010

27

Thực thi pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại – một số vướng mắc pháp lý và đề xuất hoàn thiện

2

Luật học

 

10/2011

48-54

2011

28

Một vài ý kiến về pháp luật điều chỉnh hoạt động góp vốn, mua cổ phần của các ngân hàng thương mại

1

Dân chủ & Pháp luật

 

1/2013

28-34

2013

Sau khi được công nhận chức danh PGS

 

29

Những hạn chế của pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của ngân hàng thương mại

2

Nghiên cứu & Lập pháp

 

14 (270) T7/2014

53-56

2014

30

Quản trị rủi ro tín dung trong các ngân hàng thương mại,

1

Dân chủ & Pháp luật

 

7(268)2014

32-37

2014

31

Quản lý thị trường vàng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Lý luận và thực tiễn

2

Luật học

 

6/2015

41-48

2015

32

Bất cập trong pháp luật điều chỉnh tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng với việc hạn chế rủi ro tín dụng hiện nay

1

Nhà nước & Pháp luật

 

10/2015

53-57

2015

33

Một số ý kiến về Dự thảo Nghị định

quy định điều kiện kinh doanh mua bán nợ

1

Nhà nước & Pháp luật

 

4/2016

81-85

2016

34

Law on anti-money laundering via commercial banks in Singapore and other Asean countries - implications for Vietnam in improving its law

1

IAFOR Journal of Politics, Economics & Law

 

9/2016

137-150

2016

35

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam

1

Nhà nước & Pháp luật

 

10/2016

55-60

2016

36

Một nền tài chính công minh bạch và hiệu quả theo Luật Ngân sách Nhà nước 2015

1

Dân chủ & Pháp luật

 

10(295)/2016

02-06

2016

37

Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm soát nội bộ của các chủ thể kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam

1

Nhà nước & Pháp luật

 

4/2017

76-86

2017

38

Law on anti-money laundering via commercial banks in Singapore and other Asean countries - implications for Vietnam in improving its law

1

Pháp luật và Phát triển

 

1-2/2017

70-74

2017

 

2. Cô Nguyễn Minh Hằng – Trưởng Bộ môn

 • Năm sinh: 1976;
 • Chức danh: Giảng viên
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: pháp luật tài chính; pháp luật ngân hàng; pháp luật chứng khoán; pháp luật kinh doanh bảo hiểm; pháp luật về tài chính doanh nghiệp và pháp luật về tư vấn thuế.
 • Định hướng nghiên cứu: pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật thuế, pháp luật chứng khoán, pháp luật về ngân hàng và hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới.
 • Email: nguyenminhhang246@gmail.com

 

 • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:
 • Sách đã xuất bản:

TT

Tên sách

Loại sách

Nxb. /

Năm xb.

Số tác giả

Viết một mình;

chủ biên; đồng tác giả

1

Tìm hiểu luật chứng khoán

Sách tham khảo

Nxb. Chính trị quốc gia/ Năm 2007

 

3

Đồng tác giả

2

Tập hợp các quy định hiện hành của pháp luật về các điều kiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam 

Sách tham khảo

Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2008

 

Đồng tác giả

3

Giáo trình Pháp luật Tài chính công

Giáo trình

Nxb. Giáo dục/ Năm 2011

 

Chủ biên

4

Giáo trình Luật Chứng khoán 

Giáo trình

Nxb. Công an nhân dân/Năm 2011

 

Đồng tác giả

 

 • Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu

TT

Tên chuyên đề

Thuộc đề tài

Cấp quản lý/ thời gian thực hiện/ nghiệm thu

1

Thực trạng pháp luật về xác định giá trị quyền sử dụng đất

Pháp luật về tài chính đất đai và giá đất ở Việt nam

Trường Đại học Luật Hà Nội/thực hiện năm 2012/nghiệm thu tháng 2 năm 2013

2

Một số vấn đề lý luận về chứng khoán và giảng dạy môn học Luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giảng dạy môn học Luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trường Đại học Luật Hà Nội

3

Pháp luật về quỹ tài chính công ngoài ngân sách

Pháp luật Tài chính công

Bộ Tư pháp/tháng 12 năm 2013

4

Hệ thống pháp lý đảm bảo quản lý phát triển xã hội Việt Nam trong mối liên hệ so sánh với các nước ASEAN khác

Hệ thống pháp lý trong quản lý phát triển xã hội ở các nước ASEAN và mô hình Việt Nam cần xây dựng để hướng đến cộng đồng ASEAN

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật Gia Việt Nam/từ tháng 4/2014-10/2015

5

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư đáp ứng yêu cầu mới về hội nhập quốc tế của Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, kinh tế, thương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới về hội nhập quốc tế của Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật Gia Việt Nam

6

Hoàn thiện pháp luật thuế đáp ứng yêu cầu mới về hội nhập quốc tế của Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, kinh tế, thương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới về hội nhập quốc tế của Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật Gia Việt Nam

7

Hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Nghiên cứu giảng dạy môn pháp luật đầu tư công

Trường Đại học Luật Hà Nội/ thực hiện năm 2016/ nghiệm thu năm 2017

 

 • Các bài báo đã công bố

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Số/Năm

Trang

1

Một số vấn đề về Dự thảo Luật Chứng khoán

Tạp chí Luật học

số 4/2006

54 - 60

2

Bàn về tính thống nhất của quy định chào bán cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán 2006

Tạp chí Luật học

số 8/2006

 

3

Góp ý về Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước

Tạp chí Ngân hàng

8/2018

 

4

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chào bán cổ phần của công ty cổ phần 

Tạp chí Luật học

4/2009

 

5

Một số vấn đề chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần tại Việt Nam

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

7/2009

 

6

Một số vấn đề cơ bản về điều kiện chào bán cổ phần ra công chúng của công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam 

Tạp chí Luật học

số 4/2010

 

7

Khái niệm nhà đầu tư theo quy định pháp luật về chứng khoán và pháp luật doanh nghiệp Việt Nam 

Tạp chí Luật học

số 9/2010

45 - 51 

8

Chuyển đổi phí sang giá dịch vụ theo quy định của Luật Phí, lệ phí năm 2015

Tạp chí Nghề luật

Số 3/2016

82 - 87

9

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật

Tạp chí Dân chủ và pháp luật

Số 6/2016

13 - 17

10

Xây dựng nội dung chương trình giảng dạy pháp luật về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công vào các dự án

Tạp chí Nghề luật

số 5/2017

89 – 93, 98

11

Cam kết về thuế của Việt Nam trong TPP và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế

Tạp chí Luật học

Số 10/2017

21 - 28

3.. Cô Nguyễn Thị Thanh Tú - Phó trưởng bộ môn

 • Năm sinh: 1985;
 • Chức danh: Giảng viên;
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: pháp luật tài chính; pháp luật ngân hàng; pháp luật chứng khoán; pháp luật kinh doanh bảo hiểm; pháp luật về tài chính doanh nghiệp và pháp luật về tư vấn thuế.
 • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:
 1. Đánh giá thực trạng và định hướng hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư tài chính của nhà nước vào lĩnh vực kinh doanh (2010) - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường - Nghiên cứu pháp luật về Tài chính công ở Việt Nam” mã số LH-2010-18/ĐHL-HN    
 2. Thực trạng pháp luật về phí và lệ phí trong quản lý và sử dụng đất đai (2013) - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường - Pháp luật về tài chính đất đai và giá đất ở Việt Nam        
 3. Pháp luật đầu tư công với yêu cầu tái cơ cấu nguồn vốn cho đầu tư công (2013) - Đề tài nghiên cứu cấp Bộ - Pháp luật Tài chính công Việt Nam                                                                 
 4. Tập hợp quy định hiện hành về điều kiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam (2008) - Sách tham khảo                                                                                                                                   
 5. Bàn về khái niệm hoạt động bao thanh toán theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam (2012) - Tạp chí Dân chủ Pháp luật                                                                                     
 6. Tái cấu trúc công ty chứng khoán nhằm phát triển bền vững thị trường chứng khoán (2012) - Tham luận Hội thảo, đồng tác giả PGS.TS Phạm Thị Giang Thu                          
 7.  Nợ xấu của các TCTD ở Việt Nam - nguyên nhân và một số giải pháp (2013) - Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 3 + 4, đồng tác giả ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung                    
 8. Thực trạng điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động đầu tư công hiện nay và một số giải pháp (2013) - Hội thảo “Pháp luật Tài chính công Việt Nam- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”                                                                                                                                 
 9. Một số bất cập trong quy định pháp luật về đại lý thuế ở Việt Nam và giải pháp hoàn thiện (2013) - Tạp chí Luật học                                                                                                    
 10. Cơ sở pháp lý cho hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước: Mục tiêu, trực trạng và tương lai(2014) - Hội thảo khoa học “Cơ sở pháp lý cho việc Ngân hàng Nhà nước quản lý, điều hành, tham gia thị trường Vàng tại Việt Nam”                         
 11. Giáo trình “Luật Chứng khoán” (2014) - Chương 4. Tổ chức tham gia và hỗ trợ hoạt động kinh doanh chứng khoán - Nxb Tư pháp

4. Thầy Nguyễn Đức Ngọc

 

 • Năm sinh: 1975;
 • Chức danh: Giảng viên;
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: pháp luật tài chính; pháp luật ngân hàng; pháp luật chứng khoán; pháp luật kinh doanh bảo hiểm; pháp luật về tài chính doanh nghiệp và pháp luật về tư vấn thuế.
 • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:

- Chuyên đề: Đào tạo cử nhân luật ở Việt Nam: vàihạn chế có thể khắc phục từ kinh nghiệm nước ngoài, Đề tài cấp trường (2010)

- Chuyên đề: Về mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp của việc đánh giá học phần tại Trường đại học luật Hà Nội, Đề tài cấp trường (2013)

- Chuyên đề: Nghiên cứu các đặc thù của đào tạo ngành luật, Đề tài cấp bộ (2016)

- Chuyên đề: Đặc điểm của học chế tín chỉ và yêu cầu đặt ra đối với giảng dạy đại học ngành luật, Đề tài cấp bộ (2018)

 • Định hướng nghiên cứu tiếp theo: sư phạm luật, các liên hệ giữa logic ngôn ngữ và logic pháp lý trong các quy định tài chính

 

5. Cô Phạm Nguyệt Thảo

 • Năm sinh: 1979;
 • Chức danh: Giảng viên;
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: pháp luật tài chính; pháp luật ngân hàng; pháp luật chứng khoán; pháp luật kinh doanh bảo hiểm; pháp luật về tài chính doanh nghiệp và pháp luật về tư vấn thuế.
 • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:

- Thuế nhà đất một số bất cập và hoàn thiện, Tạp chí Luật học 4/2009

- Hệ thống đăng ký, lưu ký với sự phát triển của thị trường chứng khoán, Tạp chí Luật học 8/2006

 • Định hướng nghiên cứu tiếp theo: các quy định điều chỉnh mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội

6. Cô Nguyễn Hải Yến

 • Năm sinh: 1986;
 • Chức danh: Giảng viên;
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: pháp luật tài chính; pháp luật ngân hàng; pháp luật chứng khoán; pháp luật kinh doanh bảo hiểm; pháp luật về tài chính doanh nghiệp và pháp luật về tư vấn thuế.
 • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:
 • Sách đã xuất bản:

TT

Tên bài viết

Loại sách

Nxb. /

Năm xb.

Số tác giả

Viết một mình;

chủ biên; đồng tác giả

1

Pháp luật về Quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước

Giáo trình

Nxb. Giáo dục/ Năm 2011

 

8

Đồng tác giả

2

Pháp luật về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

Giáo trình

Năm 2014

5

Đồng tác giả

 

 • Đề tài nghiên cứu khoa học (với tư cách là người tham gia) – Đồng tác giả

TT

Tên chuyên đề

Thuộc đề tài

Cấp quản lý/ thời gian thực hiện/ nghiệm thu

1

Thực trạng pháp luật về xác định giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa

Pháp luật về tài chính đất đai và giá đất ở Việt nam

Trường Đại học Luật Hà Nội/thực hiện năm 2012/nghiệm thu tháng 2 năm 2013

2

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện pháp luật về chu trình và kết cấu ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật Tài chính công

Bộ Tư pháp//tháng 12 năm 2013

3

Hệ thống pháp lý đảm bảo quản lý phát triển xã hội Việt Nam trong mối liên hệ so sánh với các nước ASEAN khác

Hệ thống pháp lý trong quản lý phát triển xã hội ở các nước ASEAN và mô hình Việt Nam cần xây dựng để hướng đến cộng đồng ASEAN

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật Gia Việt Nam/từ tháng 4/2014-10/2015

4

Hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng đáp ứng yêu cầu của WTO, TPP và cộng đồng ASEAN

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, kinh tế, thương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới về hội nhập quốc tế của Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật Gia Việt Nam

5

Hoàn thiện các qui định pháp luật về quản lý ngoại tệ và tỷ giá đáp ứng cam kết WTO, TPP và các hiệp định FTA mà Việt Nam tham gia

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, kinh tế, thương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới về hội nhập quốc tế của Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật Gia Việt Nam

 

 • Chuyên đề tham gia hội thảo

TT

Tên chuyên đề

Thuộc hội thảo

Cấp qlý/thời gian tổ chức

1

Sự cần thiết và một số giải pháp đổi mới chu trình, kết cấu ngân sách nhà nước

Pháp luật Tài chính công

Bộ Tư pháp/tháng 4 năm 2013

2

Bước đầu tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí ở Nhật Bản và một vài suy nghĩ đối với pháp luật phí và lệ phí ở Việt Nam

Pháp luật về Phí và Lệ phí

Đại học Luật Hà Nội ngày 19/9/2015

3

Hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý ngoại tệ và tỷ giá đáp ứng cam kết TPP mà Việt Nam tham gia

Đánh giá tác động của TPP đối với hệ thống pháp luật thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam

Đại học Luật Hà Nội ngày 07/10/2016

4

Tác động của TPP đối với việc hoàn thiện các quy định pháp luật về dịch vụ bảo hiểm ở Việt Nam

Đánh giá tác động của TPP đối với hệ thống pháp luật thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam

Đại học Luật Hà Nội ngày 07/10/2016

5

Thiết lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN: cơ hội và thách thức cho ngành ngân hàng Việt Nam

Một lực lượng đoàn kết - Các giá trị của Châu Á và Pháp luật

Hội thảo quốc tế tổ chức tại Đại học Quốc gia Philippines, thành phố Manila, Philippines ngày 18 và 19/5/2017

6

Tiêu chí xác định điều kiện thành lập và giám sát hoạt động của Tổ chức tín dụng ở Việt Nam nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong kinh doanh

 

Đại học Luật Hà Nội ngày 5/2017

 

 • Các bài báo đã công bố

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Số/Năm

Trang

1

Sự cần thiết và một số giải pháp nhằm đổi mới chu trình ngân sách nhà nước

Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia

8/2013

12-15

2

Thực trạng và một số giải pháp nhằm đổi mới kết cấu ngân sách nhà nước

Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia

10/2013

25-27

3

Một số vướng mắc khi áp dụng luật Quản lý thuế sửa đổi và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật

Tạp chí Hải Quan

4/2014

13-15

4

Hoàn thiện mô hình cơ quan xúc tiến đầu tư (IPA)

Tạp chí Pháp luật & Phát triển

5-6/2017

63-67

5

Establishment of ASEAN Economic Community: Opportunities and Challenges for banking sector – the case of Vietnam

Tạp chí Pháp luật & Phát triển

7-8/2017

82-85

 

 • Hội thảo quốc tế đã tham gia:

TT

Tên chuyên đề

Thuộc hội thảo

Thời gian tổ chức

1

Thiết lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN: cơ hội và thách thức cho ngành ngân hàng Việt Nam

Một lực lượng đoàn kết - Các giá trị của Châu Á và Pháp luật

Hội thảo quốc tế tổ chức tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Philippines, thành phố Manila, Philippines ngày 18 và 19/5/2017

2

Nợ công và việc hoàn thiện pháp luật về quản lý nợ công ở Việt Nam

Hội thảo châu Âu lần thứ 3 về Chính trị, Kinh tế và Luật

Hội thảo quốc tế tổ chức ở thành phố Brighton, Anh Quốc/từ 07-10/7/2016

3

Phân tích về cam kết của Việt Nam về thuế và thủ tục hải quan theo Hiệp định TPP và cộng đồng kinh tế ASEAN

Hội thảo trao đổi khoa học Việt Nam – Nhật Bản

Hội thảo quốc tế tổ chức tại trường Đại học Kyushu, Nhật Bản, ngày 17/9/2016

4

Hoàn thiện quy định về thuế và phí hải quan đáp ứng cam kết WTO và TPP của Việt Nam

Hội thảo trao đổi khoa học Việt Nam – Nhật Bản

Hội thảo quốc tế tổ chức tại trường Đại học Kyushu, Nhật Bản, ngày 17/9/2016

 

 • Định hướng nghiên cứu: pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật thuế, pháp luật chứng khoán, pháp luật về ngân hàng và hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới.
 • Email: nguyenhaiyen0511@gmail.com

 

7. Cô Đào Ánh Tuyết

 • Năm sinh: 1989;
 • Chức danh: Giảng viên;
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: pháp luật tài chính; pháp luật ngân hàng; pháp luật chứng khoán; pháp luật kinh doanh bảo hiểm; pháp luật về tài chính doanh nghiệp và pháp luật về tư vấn thuế.
 • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:
 • Đề tài nghiên cứu khoa học (với tư cách là người tham gia)

 

TT

Tên chuyên đề

Tên đề tài

Cấp quản lý (nhà nước, ngành/bộ, cơ sở/trường)

Ngày, tháng, năm nghiệm thu

 1. 1

Nghiên cứu giảng dạy nội dung: pháp luật điều chỉnh hoạt động điều tiết giá là bình ổn giá

Nghiên cứu đưa nội dung pháp luật về giá vào giảng dạy tại trường Đại học Luật Hà Nội

 

22/12/2017

 1.  

Nghiên cứu giảng dạy nội dung: Pháp luật về thẩm định giá (đồng tác giả)

Nghiên cứu đưa nội dung pháp luật về giá vào giảng dạy tại trường Đại học Luật Hà Nội

 

22/12/2017

 1.  

Nghiên cứu giảng dạy nội dung: Tiêu chuẩn thẩm định giá (đồng tác giả)

Nghiên cứu đưa nội dung pháp luật về giá vào giảng dạy tại trường Đại học Luật Hà Nội

 

22/12/2017

 

 • Chuyên đề tham gia hội thảo

TT

Tên chuyên đề

Tên hội thảo

Cấp quản lý (quốc tế, trong nước, trường, khoa)

Thời gian tổ chức

 1. 1

Quá trình hình thành và phát triển pháp luật thuế Việt Nam.

(Đồng tác giả)

Pháp luật về thuế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Hội thảo của Viện nghiên cứu lập pháp (UBTVQH)

Tháng 5/2016

 1.  

"Gian nan" Địa vị pháp lý của Kho bạc nhà nước. Đã đến lúc cần " luật hoá"

Tài chính công Việt Nam hướng tới minh bạch và hiệu quả - Nhìn từ Luật NSNN 2015

Hội thảo cấp Trường (ĐH Luật HN)

Tháng 9/2016

 1.  

Tác động của việc gia nhập TPP với việc hoàn thiện pháp luật về các dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam

“Đánh giá tác động của TPP đối với hệ thống pháp luật thuế và dịch vụ tàichính ở Việt Nam”

Hội thảo cấp Trường (ĐH Luật HN)

Tháng 10/2016

 1.  

Đánh giá quy định nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của TCTD trong hoạt động huy động vốn

Đánh giá cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nghĩa vụ trong kinh doanh của TCTD tại Việt Nam

Hội thảo cấp khoa (ĐH Luật Hà Nội)

Tháng 5/2017

 1.  

Pháp luật về mua bán nợ để xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại

Pháp luật về hoạt động kinh doanh mua bán nợ

Hội thảo cấp Khoa (ĐH Luật HN)

Tháng 11/2017

5. BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Chỉ số ISSN

Số/năm

Trang

 1.  

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tạp chí cảnh sát phòng, chống tội phạm.

 

Số 6/2016

9

 1.  

Các loại hàng hoá được phép giáo dịch trên thị trường vàng: bản chất pháp lý và các yêu cầu pháp luật (Đồng tác giả)

Nghiên cứu lập pháp

 

Tháng 9/2016

40

 1. V

 Vai trò của pháp luật về giá và sự cần thiết đào tạo pháp luật về giá trong chương trình cử nhân luật

Tạp chí Luật học

 

Số 9/2017

93

 

8. Cô Nguyễn Ngọc Yến

 • Năm sinh: 1990;
 • Chức danh: Giảng viên;
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: pháp luật tài chính; pháp luật ngân hàng; pháp luật chứng khoán; pháp luật kinh doanh bảo hiểm; pháp luật về tài chính doanh nghiệp và pháp luật về tư vấn thuế.
 • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Số/năm

Trang

1.

Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động quản lý thị trường vàng – Lý luận và thực tiễn

Luật học

Tháng 6/2015

41 - 48

2.

Chuyển đổi phí sang giá dịch vụ theo quy định của Luật Phí, lệ phí năm 2015

Nghề luật

Tháng 6/2016

82 - 87

3.

Một số vấn đề pháp luật về quản lý rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Dân chủ và pháp luật

Tháng 9/2016

148 - 157

4

Hoàn thiện pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đáp ứng cam kết trong khuôn khổ Hiệp định TPP

Luật học

Tháng 10/2017

70 - 78

 

 • Định hướng nghiên cứu tiếp theo: tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề liên quan trực tiếp đến nội dung giảng dạy; mở rộng nghiên cứu sang các vấn đề về pháp luật đầu tư xây dựng cơ bản, pháp luật về xác định giá trị tổ chức tín dụng trong hoạt động tái cơ cấu; pháp luật về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Email: ngocyen.hlu@gmail.com

9. Cô Nguyễn Mai Anh

 • Năm sinh: 1992;
 • Chức danh: Giảng viên;
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: pháp luật tài chính; pháp luật ngân hàng; pháp luật chứng khoán; pháp luật kinh doanh bảo hiểm; pháp luật về tài chính doanh nghiệp và pháp luật về tư vấn thuế.
 • Định hướng nghiên cứu tiếp theo: tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu và mở rộng các vấn đề liên quan trực tiếp đến nội dung giảng dạy: pháp luật về tài chính, pháp luật ngân hàng; pháp luật về chứng khoán và tài chính doanh nghiệp;  mở rộng nghiên cứu và gắn liền với thực tế các vấn đề  hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và vấn đề bảo đảm an toàn đối với hệ thống các tổ chức tín dụng trong thời đại công nghệ hiện nay.
 • Email: nguyenmaianh998@gmail.com

 

 

 • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:
 • Đề tài nghiên cứu khoa học (với tư cách là người tham gia)

 

TT

Tên chuyên đề

Thuộc đề tài

Cấp quản lý (nhà nước, ngành/bộ, cơ sở/trường)

thời gian nghiệm thu

1.

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài phù hợp với điều kiện mới của hội nhập quốc tế

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, kinh tế, thương mại, đầu tưđáp ứng yêu cầu mới về hội nhập quốc tế của Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật Gia Việt Nam

Tháng 7/2017.

 • Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở ( với tư cách là người tham gia)

TT

Tên chuyên đề

Thuộc đề tài

Cấp quản lý (nhà nước, ngành/bộ, cơ sở/trường)

thời gian  nghiệm thu

1.

Một số vấn đề trong xây dựng nội dung chương trình giảng dạy về hoạt động thanh tra, giám sát đối với đầu tư công.

 

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng nội dung và đưa vào giảng dạy môn học pháp luật đầu tư công trong chương trình đào tạo tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Đề tài cấp trường (ĐHLHN)

Tháng 10/2017.

 • Chuyên đề tham gia hội thảo

 

 

Tên chuyên đề

Tên hội thảo

Cấp quản lý (quốc tế, trong nước, ở trường)

Thời gian tổ chức

1.

Pháp luật về giám sát hoạt động của Ngân hàng nhà nước trong việc đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của TCTD đối với khách hàng.

Đánh giá cơ sở pháp lý cho việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong kinh doanh của Tổ chức tín dụng với khách hàng tại Việt Nam

Hội thảo cấp khoa (ĐHLHN)

 

 

Tháng 5/2017

2.

Định hướng về học tập các môn học cho sinh viên Khoa pháp luật kinh tế

Định hướng cho sinh viên tại trường Đại học Luật Hà Nội- Nhu cầu và giải pháp thực hiện

Hội thảo cấp trường (ĐHLHN)

7/11/2017

 

10. Nguyễn Thu Trang

 
 • Năm sinh: 1994;
 • Chức danh: Giảng viên;
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: pháp luật tài chính; pháp luật chứng khoán.
 • Định hướng nghiên cứu tiếp theo: tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu và mở rộng các vấn đề liên quan trực tiếp đến nội dung giảng dạy: pháp luật về tài chính, pháp luật ngân hàng; pháp luật về chứng khoán và tài chính doanh nghiệp; mở rộng nghiên cứu và gắn liền với thực tế các vấn đề  hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và vấn đề bảo đảm an toàn đối với hệ thống các tổ chức tín dụng trong thời đại công nghệ hiện nay.
 • Email: trangnguyen94hlu@gmail.com