Thông báo về việc đánh giá giảng viên.

Đăng vào 15/05/2018 10:05

THÔNG BÁO

v/v TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA

 GIẢNG VIÊN KHOA PL KINH TẾ

Học kỳ II – Năm học 2017-2018

                                                                                           Hà Nội, ngày 19/4/2018 

Kính gửi: -    Các thầy cô Trưởng Bộ môn

  • Các thầy cô đăng ký thực hiện đánh giá GV Kỳ 2 năm học 2017 – 2018

            Theo sự phân công của thầy Nguyễn Hữu Chí, tổ tổng hợp kết quả đánh giá giảng viên gồm các đồng chí Trưởng Bộ môn: Nguyễn Thị Nga, Trần Thuý Lâm, Nguyễn Quý Trọng, Hoàng Minh Chiến, Phạm Thị Giang Thu, Nguyễn Văn Đợi và đ/c Nguyễn Thị Dung - phụ trách tổ, đ/c Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Minh Hà (thư ký).

Hiện đã hết Tuần 15 và Bộ môn cuối cùng cũng đã triển khai xong việc dự giờ, lấy phiếu ý kiến, để triển khai công việc tổng hợp đúng tiến độ và không phải làm việc vào dịp nghỉ hè, đề nghị các giảng viên được đánh giá và các Trưởng Bộ môn khẩn trương hoàn tất các biểu mẫu và tổng hợp và hoàn thiện các biểu mẫu thuộc trách nhiệm của mình (theo Phiên bản 3/2017) như sau:

 

Stt

NGƯỜI THỰC HIỆN

BIỂU MẪU

HẠN NỘP

1

Giảng viên được đánh giá

(Nộp cho Trưởng BM )

-Bản đăng ký – Mẫu 02 (nộp cho Trưởng BM)

-Bản tự đánh giá- Mẫu 11 (  ---- nt ------------)

- Bài giảng hoàn chỉnh đóng quyển theo quy định (để lưu)

-Kế hoạch khắc phục hạn chế của GV –mẫu 14 (riêng mẫu 14 nộp sau, sau khi có kết quả ĐG và GV đã được biết về ưu điểm hạn chế của mình)

Nộptrong Tuần 16, 17

23.4- 3/5/18

 

 

2

Trưởng bộ môn

(Nộp cho đ/c Dung )

 Tổng hợp thông tin đánh giá các GV do BM phụ trách, bao gồm các biểu mẫu:

-Giáo án của mỗi GV

- Báo cáo kết quả thẩm định Giáo án –Mẫu 05

-Phiếu dự giảng – Mẫu 06

- Bản Tổng hợp kết quả dự giờ - Mẫu 07

-Báo cáo TC chung và TC đánh giá –Mẫu 09

Trong 10 ngày tiếp theo: từ 4/5 – 14/5 và nộp trong ngày15/5/2018

3

BCK Khoa

(đ/c Dung)

Tổng hợp các Biểu mẫu (của tất cả GV của khoa):

-Kế hoach Đánh giá – Mẫu 04

-Bản Tổng hợp đăng ký –Mẫu 03

-Tổng hợp ý kiến phản hồi của SV – Mẫu 08

- CV xin thông tin của các đơn vị - Mẫu 10

-Báo cáo xử lý thông tin đánh giá – mẫu 13

- Báo cáo tình hình đánh giá GV – Mẫu 15

- Báo cáo tình hình khắc phục hạn chế - Mẫu 17

 

Thực hiện từ

16/5/2018 đến trước 30/5

 

4

BCN Khoa

 

-Trao đổi/thông tin cho GV được đánh giá vè các ưu điểm hạn chế

-Thống nhất Báo cáo của Khoa phải nộp ( đặc biệt là phần đánh giá ưu điểm hạn chế, hướng xử lý)

- Nộp Trung tâm đảm bảo chất lượng ĐT

Trong tuần đầu tháng 6

Rất mong các thầy cô hoàn tất đầy đủ hồ sơ đúng tiến độ.

Trân trọng cảm ơn thầy cô.

                                                                        TM BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                                  TS. Nguyễn Thị Dung