Sự kiện - Thông báo

Lễ trao học bổng.
Lễ trao học bổng lần thứ 2 khoa Pháp luật Kinh tế
 
Họp Hội Đồng Khoa.
Phiên họp lần thứ nhất Hội Đồng Khoa Pháp luật Kinh tế