Khoa Pháp luật Kinh tế

Đăng vào 17/12/2016 14:23:31}

Khoa Pháp luật Kinh tế

 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 

1.1. Tên đơn vị: Khoa Pháp luật Kinh tế 

 

 

 

1.1. Tên đơn vị: Khoa Pháp luật Kinh tế 

 

 

1.2. Năm thành lập:  10/11/1979

1.3. Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Luật Hà Nội - 87 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội

Ban chủ nhiệm Khoa: Phòng 106/K4 - 04.38352548

E-mail: nguyenvietty2003@yahoo.com;

             huuchi1960@yahoo.com

1.4. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng:

             + Đào tạo cán bộ pháp lý có trình độ đại học và sau đại học;

             + Nghiên cứu khoa học luật kinh tế;

             + Truyền bá kiến thức pháp luật kinh tế.

Nhiệm vụ:

             + Trong công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, nhân viên, thực hiện tốt hoạt động xã hội, từ thiện;

             + Trong công tác giảng dạy, thực hiện kế hoạch giảng dạy đại học của nhà trường cho các tất cả các lớp thuộc các hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ trung cấp; giảng dạy cho các khoá đào tạo sau đại học; tổ chức công tác thực tập, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên; chuẩn bị các điều kiện vật chất để  thực hiện việc đào tạo theo học chế tín chỉ, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường tự học, tự nghiên cứu của sinh viên;

             + Trong công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học đã được duyệt; tăng cường công tác tổ chức nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

             + Trong công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo: Biên soạn mới các giáo trình, tiếp tục tái bản có sửa chữa bổ sung các giáo trình đã xuất bản trong những năm trước đây; Động viên giáo viên trong khoa viết các tài liệu tham khảo, phục vụ công tác học tập và nghiên cứu cho sinh viên.

             + Tham gia đầy đủ, có chất lượng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường tổ chức.