Nghiên cứu - Trao đổi

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
 
Hội thảo "Chấm dứt hợp đồng lao động và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn áp dụng pháp luật"
Hội thảo "Chấm dứt hợp đồng lao động và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn áp dụng pháp luật"
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
HỘI THẢO KHOA HỌC: ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
 
Hội thảo "Các loại hợp đồng trong lĩnh vực lao động và những khía cạnh pháp lý đặt ra"
Hội thảo "Các loại hợp đồng trong lĩnh vực lao động và những khía cạnh pháp lý đặt ra"
 
HỘI THẢO KHOA HỌC “LUẬT THƯƠNG MẠI 2005 – THỰC TIỄN THI HÀNH VÀ YÊU CẦU SỬA ĐỔI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ”
HỘI THẢO KHOA HỌC “LUẬT THƯƠNG MẠI 2005 – THỰC TIỄN THI HÀNH VÀ YÊU CẦU SỬA ĐỔI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ”
 
THÔNG TIN HỘI THẢO QUỐC TẾ: ĐỔI MỚI CĂN BẢN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỔNG QUAN NHỮNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
THÔNG TIN HỘI THẢO CẤP TRƯỜNG: HOÀN THIỆN ĐỒNG BỘ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI BÁM SÁT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII
HOÀN THIỆN ĐỒNG BỘ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI BÁM SÁT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII
 
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019
BÌNH LUẬN MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019
 
Hội thảo "Bộ luật Lao động 2019 và vấn đề triển khai thực thi"
Hội thảo "Bộ luật Lao động 2019 và vấn đề triển khai thực thi"
 
HỘI THẢO QUỐC GIA: ĐỔI MỚI PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TRONG TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM
ĐỔI MỚI PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TRONG TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ  VÀ THỰC TIỄN ĐẶT RA
HỘI THẢO KHOA HỌC: TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ  VÀ THỰC TIỄN ĐẶT RA
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013
HỘI THẢO KHOA HỌC: CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN
 
 HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI BẰNG THƯƠNG LƯỢNG, HÒA GIẢI - THỰC TIỄN KIẾN NGHỊ VÀ HOÀN THIỆN
 HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI BẰNG THƯƠNG LƯỢNG, HÒA GIẢI - THỰC TIỄN KIẾN NGHỊ VÀ HOÀN THIỆN
 
 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ   PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ - MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA ĐỨC VÀ VIỆT NAM
 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ   PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ - MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA ĐỨC VÀ VIỆT NAM
 
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC  LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC THUỘC KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC  LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC THUỘC KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ - MỘT SỐ GÓP Ý TỪ HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ - MỘT SỐ GÓP Ý TỪ HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ
 
Chuyên đề 2 MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Chuyên đề 2 MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI